Wob-besluit

Na een jaar van afstemmen met het Stedelijk Evenementenbureau, wachten, met een kluitje in het riet gestuurd worden, aanhouden en met uiteindelijk een door ons ingediende klacht, hebben we dan nu, mei 2022, de informatie die wij zochten. De gemeente heeft de documenten van het Wob-besluit op ons Wob-verzoek gepubliceerd en deze zijn te vinden in het stadsarchief.

In het onlangs aan ons verstrekte stuk, een chat tussen de burgemeester en haar adviseur, wordt bevestigd waar wij al die tijd al vanuit gingen en krijgen we een kijkje achter de schermen:

  1. Burgemeester Halsema kreeg onjuiste cijfers over het aantal evenementen van haar adviseur. Haar vragen aan haar adviseur zijn helder, ze vraagt door, maar de antwoorden die ze krijgt zijn niet adequaat, onduidelijk en verwarrend. Je zou verwachten dat haar adviseur snapt naar welke informatie zij zoekt. De consensus over het dalende aantal lijkt er wel te zijn. De burgemeester informeert de raad vervolgens onjuist op 10 maart 2021.
  2. Dat de burgemeester het raadslid van de SP de oren waste omdat hij het durfde vragen te stellen over de veiligheid van N1, was op basis van de informatie die zij van haar adviseur kreeg: 'Veiligheid speelt daar helemaal geen rol'.

Aantal dance-evenementen

De burgemeester checkt via de chat nog vlak voor het debat bij haar adviseur over hoeveel evenementen er per jaar plaatsvinden, of dat er 8 zijn. Ze lijkt dus geen idee te hebben. Haar adviseur noemt wat cijfers ('ongeveer 40' en '40-50') maar echt duidelijk wordt het niet. De burgemeester laat het er vervolgens bij, omdat ze 'snapt dat het Stedelijk Evenementenbureau anders telt'. Wat inderdaad ook onze ervaring is.

Ter info: het gaat werkelijk om 38 dance-evenementen (op 48 dagen) in 2018 en 37 dance-evenementen (op 51 dagen) in 2019.

De adviseur van de burgemeester herhaalt nog eens dat de vermeende afname van evenementen te maken heeft met de schaarste van geschikte locaties. Oftewel... N1 en de Polderheuvel zouden echt nodig zijn om deze daling te stoppen.

Het debat begint en de burgemeester schetst de raad een emotioneel beeld over dalende cijfers en een sector die gered moet worden en dat N1 en de Polderheuvel nodig zijn om het gat te dichten.

Over de op- en afbouwdagen van de dance-evenementen was haar adviseur wel heel duidelijk: de cijfers waren exclusief de op- en afbouwdagen. Maar de burgemeester gaf de raad aan dat het aantal festivaldagen inclusief de op- en afbouwdagen waren. Wat echt een heel groot verschil maakt. Als de raad even had meegedacht, dan hadden ze kunnen concluderen dat het supergunstige beeld dat de burgemeester hiermee schetste leidt tot een negatief aantal evenementen.

De burgemeester noemde de daling van het aantal evenementen ook nog eens exponentieel. Misschien kwam dat doordat ze een daling van 35%, 30% en 10% had doorgekregen van haar adviseur? Of simpelweg omdat 'exponentieel' al zolang was ingesleten? Alleen die 10% betrof muziekevenementen en ook die daling is onjuist. Om alles weer een beetje in proportie te krijgen, bestrijden wij dat er sprake zou zijn van een exponentiele daling en ook dat er sprake zou zijn van een relatief kleine daling van 10%.

Inmiddels weten wij dat er een probleem was bij het SEB met de data van het aantal evenementen in 2018 en 2019. De informatie was niet volledig en soms vervuild en onbruikbaar.

Het komt er op neer dat de gemeenteraad op een rommelige basis in 2021 besloten heeft dat de dance-evenementen op N1 en de Polderheuvel gecontinueerd moesten worden.

Je zou kunnen zeggen dat er deels sprake was van miscommunicatie. Tijdgebrek wellicht. Wat ons betreft verwijtbaar omdat wij al in maart 2020 de raad erop hebben gewezen dat de gehanteerde aantallen onjuist waren. En hiermee niets is gedaan. Terwijl het gaat om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van burgers, waar de burgemeester verantwoordelijkheid voor is. En dat primaire belang moet het - naast het behoud van de dancesector ten behoeve van de identiteit van de stad - afleggen tegen het belang van de festivalbezoekers en de economie met de werkgelegenheid.

Terwijl er op dit moment helemaal geen tekort aan werkgelegenheid is. Integendeel. Zelfs Schiphol kan dat inmiddels niet meer aanwenden als argument voor de vliegherrie boven ons hoofd.

Veiligheid N1

De burgemeester krijgt in het aangeleverde stuk van haar adviseur te horen dat veiligheid op N1 geen rol speelt. En dat er de afgelopen jaren veel evenementen op N1 hebben plaats gevonden zonder problemen. Maar dat zegt niets over de veiligheid buiten de hekken van het festival.

Waar de adviseur aan voorbij gaat is dat de grootste zorg van de brandweer tijdens het N1-onderzoek een calamiteit in Westpoort was, dus buiten het terrein. En dat de brandweer er maar op bleef hameren dat er bufferzones vereist zijn op het festivalterrein zodat - mocht er een dergelijke calamiteit plaatsvinden - de festivalbezoekers gedoseerd (dus niet snel in zes minuten zoals nu het geval is) het terrein kunnen verlaten.

De adviseur heeft het ook over een hoge druk kerosineleiding, maar het betreft een kerosineleiding en een hoge druk gasleiding. En dat geeft te denken. Waarbij hij ook aangeeft dat mits de juiste maatregelen worden getroffen er veilig evenementen kunnen plaatsvinden. Maar dat is niet wat er aangegeven wordt in het onderzoeksrapport. Daarin staat: 'Het evenemententerrein is niet zonder risico’s. Voor een deel kunnen deze gemitigeerd worden, voor een deel dienen deze al dan niet door het College van B&W geaccepteerd te worden.'