Ruigoord

De dancefestivals in Ruigoord in 2022

Georgie’s Wundergarten in Ruigoord gaat gewoon door na 23:00 uur.

Op 22 en 23 juni 2022 vond Georgie's Wundergarten plaats in Ruigoord. In het nieuwe locatieprofiel (pag.257) staat een harde eindtijd van 23:00 uur, waarbij:

 1. Uitzonderingen slechts zijn toegestaan voor optredens met hooguit een kleine zanginstallatie zonder separate basversterking om de overlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken;
 2. Verlenging van de eindtijd uitgesloten is voor 'dance-events'.

Maar dit weekend mocht het dance-evenement desondanks – en duidelijk hoorbaar in de wijde omgeving – doorgaan tot 01:00 uur. En was er meer dan een 'kleine zanginstallatie zonder separate basversterking' in gebruik.

Dit hadden wij wel graag vooraf willen weten. De vergunning is pas de dag voor het festival verleend, dus daar hebben we nog geen informatie van. Meldingen doen via 14020 kan niet meer met een adres in Halfweg, dit is sinds dit jaar uit het systeem gegooid. Bewoners in de buurgemeente kunnen dus niet meer via de reguliere weg overlast melden in Amsterdam.

De gemeente Amsterdam blijkt niet in staat om een duidelijk onweerlegbaar locatieprofiel op te stellen en ook niet om een dance-evenement te herkennen (of te stoppen). Het onbreekt de gemeente aan daadkracht terwijl het college in 2020 duidelijk aangaf (pag 26) dat omwille van de nachtrust er in Ruigoord geen grote dance-evenementen in de open lucht moeten plaatsvinden.

Ook een beetje dom van Amsterdam om 'geen dance-event' te gebruiken als voorwaarde in het locatieprofiel om de eindtijd van 23:00 uur te kunnen handhaven. Van de Polderheuvel weten we al dat Amsterdam zich heeft laten overtuigen dat 'geen dance-evenement' niet juridisch houdbaar is. Desondanks hebben ze dit criterium toch weer gebruikt in het locatieprofiel van Ruigoord en... surprise!... gefaald (ongetwijfeld met dank aan de juristen). Wordt het nu weer wachten tot het volgende locatieprofiel om dit te repareren?!

Wel weer interessant is – als onze theorie klopt – dat een dance-evenement blijkbaar ook door kan gaan met minder bassen, want wij gaan er wel van uit dat Georgie's juridisch er niet onderuit kwam om minder bassen te produceren omdat het locatieprofiel dit verplicht voor de (niet dance) evenementen die wel door mogen tot 01:00 uur. En het geluid werd continu gemonitored. Toch klonk het als een geslaagd feestje. Dus het kan!

Historie

Op Ruigoord vinden al meer dan 40 jaar muziekevenementen plaats, die vaak ook ’s nachts doorgaan. De laatste jaren betreft dat ook muziek met bassen. Deze overlast is niet vergelijkbaar met die van de tientallen jaren daarvoor. De bassen reiken verder en verstoren de nachtrust, zeker als er verder weinig omgevingsgeluid is. Desondanks wordt op basis van de evenementen in het verleden wel een verlengde eindtijd na 23:00 uur vergund.

Beleid

In het huidige beleid staat:Evenementen met een dance-achtig muziekprofiel worden op voorhand uitgesloten van de ruimere eindtijd vanwege de continue aard en de mate van de belasting’. Het is onbegrijpelijk voor omwonenden dat er voor de muziekevenementen op Ruigoord desondanks vergunningen worden verleend met een eindtijd na 23:00 uur.

Na 23:00 uur geldt er in het huidige beleid een nachtnorm die 70 dB(C) toestaat op de nabij gelegen woningen. In het concept locatieprofiel voor 2021 wordt dit opgehoogd naar 72 dB(C). Amsterdam geeft aan dat hiervan geen onevenredige belasting voor de omgeving wordt verwacht. Het is niet duidelijk waarop dit is gebaseerd. Deskundigen zoals StaB maar ook onze eigen omgevingsdienst gaan ervan uit dat 70 dB(C) op de gevel slaapverstoring kan veroorzaken. De voorzieningenrechter heeft afgelopen zomer de uitspraak gedaan dat het niet voldoende zeker is dat bij een geluidsniveau van 50 dB(C) gedurende de nacht op de gevel van de woningen, geen slaapverstoring zal optreden.

Concept locatieprofiel 2021, zienswijze en beantwoording

We zijn gehoord! Een belangrijk punt was 'behartig het belang van inwoners' en dat is met de beantwoording zeker gedaan. Het onderstaande is nu opgenomen in het locatieprofiel:

'Het college is met de indieners van mening dat na 23.00 uur omwille van de nachtrust geen grote dance-evenementen in de open lucht moeten plaatsvinden, dit is conform de vigerende beleidsregel Geluid bij evenementen. De verruiming van de eindtijden na 23 uur op Ruigoord zou onder de volgende condities na 23.00 plaats kunnen vinden:

 • Vertrekpunt is dat de nachtnorm in de vergunning niet leidt tot slaapverstoring in de omgeving.
 • Voor het vaststellen van de definitieve geluidsnorm (tussen 65 en 72 dB(C) voor nachtelijke uren na 23.00 uur wordt nader onderzoek naar de feitelijke geluidswaarden in de omgeving gedaan en aan de hand daarvan wordt de waarde op verschillende meetpunten in de omgeving vastgesteld
 • Ook de gevelisolatie van de woonboten en woonwagens wordt onderzocht en meegewogen (onder voorwaarde dat toestemming van de bewoners voor het uitvoeren van representatieve geluidsmetingen wordt verkregen). In de tussentijd zal de norm uit 2018 worden vergund.
 • Uitsluitend muziek met geluidwaarden in het popspectrum zijn toegestaan (max 6 dB tussen A en C waarde FOH).'

Verder worden de gevolgen van de overlap met gelijktijdig festivallawaai van dichtbijgelegen locaties onderzocht en 'wordt online inzicht verschaft in de geluidsbelasting van de evenementen.'

Dit zijn belangrijke en concrete aanpassingen die aansluiten bij de voorstellen in onze zienswijze. Over de gevelnorm is nog geen duidelijkheid. Vaststaat dat 70 dB(C) tot slaapverstoring kan leiden. De gevelisolatie speelt daarbij een rol en deze wordt onderzocht bij de omliggende woningen (waaronder ook woonboten en woonwagens vallen). Dus welke gevelnorm uiteindelijk leidend zal zijn is nog niet duidelijk. Daarom nog niet te vroeg gejuigd, maar vooralsnog hebben wij het gevoel dat het wel eens goed zou kunnen komen met onze nachtrust en de nachtfeesten in Ruigoord.

Onze stukken over (ondermeer) Ruigoord:

 1. Raadsadres bij de:
 2. Voortgangsbrief Evenementen van 17 december 2019 en de daarbij horende:
 3. Bijlage over Ruigoord met de details over de verlengde eindtijd en de nachtnorm;
 4. De concept locatieprofielen van juli 2020;
 5. Onze zienswijze;
 6. De nota van beantwoording van 17 december 2020.