N1 festivalterrein

Onze bezwaren tegen de vergunningen van de volgende evenementen op N1: Music On 2022 en Dockyard 2021 en Elrow Town 2021

11 april 2022

De dancefestivals op N1 in 2022

21 oktober 2021

De dancefestivals op N1 in 2021

Door de coronamaatregelen konden in 2021 slechts 2 dance-evenementen doorgaan:

 • Elrow Town Festival - 25 september
 • Dockyard X Mystic Garden - 16 oktober

In 2020 heeft door corona geen enkel festival plaats kunnen vinden op N1.

17 december 2020

Voor N1 is er helaas minder goed nieuws en dat staat in de nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen over de wijzigingen in het evenementenbeleid.

Eind 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam ons persoonlijk toegezegd dat N1 in 2020 voor de laatste keer gebruikt gaat worden. Helaas houdt ze geen woord. Zoals het in de nota staat wordt de deur weer open gezet voor grootschalige dance-evenementen op N1 zolang het terrein nog niet is uitgegeven als bedrijventerrein. Dat kunnen dus nog meerdere jaren zijn.

Hier volgt op een rijtje wat we op dit moment weten:

 1. N1 zou na 2020 niet meer gebruikt worden voor grootschalige dance-evenementen, zo heeft de burgemeester ons persoonlijk toegezegd.
 2. Volgens de standaardregels mag de locatie gebruikt worden voor 3 evenementdagen per jaar, zoals dit geldt voor ieder geschikt grasveld of plein.
 3. In de nota van beantwoording (pag. 10) wordt hierop een uitzondering gemaakt met 4 evenementdagen.
 4. Daarnaast wordt onderzocht of er misschien nog eens 1 of 2 dagen extra mogelijk zijn. Overeenkomstig aan het aantal dat in het collegebesluit van 2019 ook genoemd is, maar dat gold slechts eenmalig.

N1 heeft (en krijgt volgens het collegebesluit) geen locatieprofiel dus gelden er de standaardregels voor de festivals. Meteocorrectie (3 dB extra op de gevel bij meewind) bijvoorbeeld is volgens het beleid uitsluitend toegestaan als het in een locatieprofiel staat. Of als de burgemeester met haar discretionnaire bevoegdheid hier vanaf wijkt, zoals in 2019 is gebeurd op N1.

Een gemeente die zo omgaat met haar burgers is niet een gemeente die alleen taken uitvoert die in het belang zijn van haar inwoners zoals overheid.nl aangeeft, maar een gemeente die ingrijpt in regels die democratisch zijn opgesteld om haar inwoners te beschermen tegen onnodige of overmatige overlast. En tegen onzekerheid.

7 december 2019

De plannen voor N1 in 2020

Amsterdam heeft onlangs besloten dat het collegebesluit gehandhaafd blijft. Helaas is er vervolgens door het Stedelijk Evenementenbureau alles aan gedaan om voor 2020 de grenzen te onderzoeken van wat er daarnaast nog wél mogelijk is op N1:

 • Aanvankelijk gaf het Stedelijk Evenementenbureau ons aan dat ze voor N1 alsnog een locatieprofiel op zouden stellen. Dat is plan is vrij snel daarna ingetrokken. Kan eigenlijk ook niet anders want in het collegebesluit staat dat er geen locatieprofiel komt voor N1.
 • Het nieuwe plan is een 'notitie'. Dat is inmiddels gerealiseerd met de Voortgangsbrief Evenementen waarin staat dat erin 2020 wederom dance-evenementen plaats zullen vinden op N1, dit keer worden het 4 festivaldagen met mogelijkheid voor meteocorrectie (3 dB meer geluid op de gevel bij meewind vanaf de bron). Een uitzondering op het beleid, die volgens datzelfde beleid alleen gemaakt kan worden in een locatieprofiel, maar ja... dat kan dus niet voor N1. Meer hierover in ons raadsadres en de daarbij horende bijlage over N1

Meteocorrectie

Onder meteocorrectie verstaat Amsterdam dat als de wind richting woningen staat, de standaard gevelnorm van 85 dB(C) met 3 dB mag worden overschreden. De gedachte is dat deze ongunstige windrichting niet alleen voor rekening van het festival moet komen, maar dat ook bewoners een deel van de pijn moeten dragen, en daarom genoegen moeten nemen met een overschrijding van 3 dB. Terwijl een geluidsbelasting van 85 dB(C) door veel omwonenden al als veel te hoog wordt ervaren.

Er is nooit onderzoek gedaan naar hoeveel decibellen festivallawaai omwonenden kunnen verdragen en wanneer dit schadelijk is voor de volksgezondheid. Amsterdam nam een fictieve 85 dB(C) aan als grenswaarde. Gewoon omdat het minder is dan wat in de periode daarvoor de gewoonte was geworden, met deze nieuwe stijl van muziekfestivals. De regels waren hier eerder nog niet voor gemaakt en hielden geen rekening met de volumes (en dan met name de bassen) die continu werden uitgestoten.

Bewoners die hier last van hebben, klagen dat ze gedwongen zijn om hun woning te ontvluchten tijdens de dancefestivals in hun buurt. Onderzoek kan zomaar uitwijzen dat de grens van wat je bewoners kunt vragen, ligt bij 75 of zelfs 70 dB(C).

Ondertussen (en ongehinderd door onderzoeksresultaten) doet Amsterdam nog een schepje bovenop de grenswaarde, met een verhoging van 3 dB als de wind richting de woningen waait. Amsterdam laat de oren hangen naar de festivalorganisatoren en de festivalgangers, terwijl hun eerste prioriteit toch echt bij de bewoners zou moeten liggen.

De discretionaire bevoegdheid van de burgemeester

De enige manier die dan nog rest zal dan waarschijnlijk de discretionnaire bevoegdheid van de burgemeester zijn. Het gaat hier om beleid (dus niet om wet- en regelgeving) en daar mag de burgemeester met de juiste motivatie vanaf wijken. Wij kauwen die motivatie maar vast voor: de groeiende schaarste aan geschikte locaties voor grootschalige dance-evenementen in de stad, terwijl er zoveel vraag naar is, de organisatoren hebben al afspraken lopen voor 2020, die moeten dus draaien, anders komen ze in financiële problemen en gaan ze misschien wel de stad aanklagen wegens onbehoorlijk bestuur.

Zijn wij het daarmee eens? Echt niet. De organisatoren wisten al in 2017 dat de geschiktheid van N1 moest nog onderzocht moest worden, dus dat de toekomst onzeker was. In 2018 hebben ze acts ingekocht terwijl ze wisten dat N1 mogelijk niet meer beschikbaar zou zijn in 2019. In 2019 gingen de organisatoren ervan uit dat dit echt het laatste jaar was. Wij trouwens ook.

Maar de belangen van omwonenden en die van een hele festivalorganisatie worden ongelijk gewogen.

Alleen in 2020 nog festivals op N1

De burgemeester heeft ons ondertussen zelf aangegeven dat 2020 echt het laatste jaar is met dancefestivals op N1. Nu maar hopen dat de festivalorganisatoren dat ook weten, anders zitten we in 2021 in hetzelfde schuitje...

Dus Amsterdam: recht je rug, laat je oren niet hangen naar de festivalorganisatoren en zorg voor de bewoners, zoals een gemeente geacht wordt te doen.

15 februari 2019

De dancefestivals op N1 in 2019

Bij uitzondering zijn dit jaar 6 festivals toegestaan in het laatste jaar voor N1. Het worden er uiteindelijk 5:

 • Music On - 11 en 12 mei
 • Strafwerk - 17 augustus
 • Elrow Festival -7 september
 • Parels van de Stad - 14 september
 • Dockyard - 19 oktober

Amsterdam gaat ervanuit dat er maximaal 6 dancefestivals mogelijk zijn op N1 omdat dit aantal genoemd wordt in het onderzoeksrapport. Maar dat betreft de technische mogelijkheid wat betreft planning (benodigde op- en afbouwtijd) en herstelperiode van het gras. Er staat ook geschreven dat de omgeving al zwaar belast is met festivallawaai en dat er onderzocht moet worden welk aantal realistisch is voor de 4 locaties N1, Polderheuvel, Spaarnwoude Houtrak en Ruigoord tezamen. Het N1-onderzoek had hier geen ruimte meer voor maar in de werkgroep werd wel al gesproken over maximaal 8 festivals. Amsterdam walst hier gewoon overheen.

Daarnaast wordt de onduldbare hinder bij de woonwagens hiermee volstrekt genegeerd. Meer hierover in het rapport van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Gelukkig is N1 na dit jaar einde oefening. Meer in Het Parool

6 februari 2019

Het collegebesluit over de toekomst van N1

Het Amsterdamse college heeft op 6 februari 2019 gelukkig besloten dat N1 ongeschikt is als evenemententerrein. Dit bericht gonsde al langer rond maar hiermee was het dus officieel.

Dat N1 niet de gedroomde evenementenlocatie blijkt wordt in het collegebesluit ondermeer onderbouwd met: 'Het sentiment in de omgeving is dat er reeds te veel overlast gevende evenementen in het gebied zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere gemeente vanuit eigen perspectief de festivalruimte in eigen gemeentegrens invult.'

Wij zijn blij dat we ons hebben laten horen en dat er uiteindelijk naar ons geluisterd is.

Als reden wordt verder aangegeven dat N1 nodig is voor bedrijven, overeenkomstig het bestemmingsplan. Maar kijkt Amsterdam dan zo weinig vooruit dat ze eerst een uitgebreid onderzoek bekostigen en een half jaar later ontdekken dat ze het terrein nodig hebben voor het industriegebied?

Ook de Provincie was niet blij, het Havenbedrijf niet en veel ondersteunende diensten ook niet. De capaciteit van het terrein blijkt ook veel beperkter te zijn dan oorspronkelijk gedacht (de ambitie van Amsterdam begon ooit bij Robbie Williams en bleek uiteindelijk bijgesteld te moeten worden naar max. 10.000 - 15.000 bezoekers, waar zelfs Dockyard niet mee uit de voeten kan), waardoor de kosten voor het ontwikkelen van het terrein niet meer in verhouding zijn met de opbrengsten.

Amsterdam heeft besloten dat er dit jaar nog evenementen op N1 mogen plaatsvinden. Het evenementenbeleid geeft aan dat op een terrein zonder locatieprofiel maximaal 3 festivaldagen zijn toegestaan. Volgens het onderzoeksrapport zijn er 6 festivals mogelijk op N1. Amsterdam gaat uit van eenmalig dit jaar 6/7 festivals. Amsterdam volgt het eigen beleid dus niet, en ook het onderzoeksrapport niet.

Datzelfde onderzoeksrapport geeft een negatief advies voor meteocorrectie. Eerst dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden naar de spraakverstaanbaarheid bij de woonwagens tijdens de festivals op N1. Burgemeester van der Laan was heel duidelijk over het belang van spraakverstaanbaarheid binnenshuis (in beeld na 43 sec), dit was de ondergrens. En het is voor Amsterdam aannemelijk (en voor ons duidelijk) dat deze ondergrens bij de woonwagens (flink) wordt overschreden. Dus zolang hier geen duidelijkheid over is, kan in ieder geval op N1 geen meteocorrectie toegestaan worden.

De vergunningaanvragen van Music On op 11 en 12 mei op N1 is al in behandeling en onze ervaring is dat die niet zullen gaan draaien zonder de zekerheid dat meteocorrectie bij de woonwagens is toegestaan.

Kortom, we zijn er nog niet.

Zie ook Nieuws uit B en W, amsterdam.nl en diverse artikelen hierover in de pers.

27 juli 2018

Het onderzoeksrapport

Het joint fact finding onderzoek dat Amsterdam inmiddels heeft afgerond, was een intensief, transparant en objectief proces. Amsterdam heeft zich daarmee van de beste kant laten zien en wat ons betreft veel goed gemaakt. Hiermee zijn wij bewoners alsnog gehoord in een uitzonderlijk proces. Ons belang maakt hiermee deel uit van het advies over het N1 festivalterrein aan het college. Wij hopen dat burgemeester en wethouders oog hebben voor ons belang.

Het onderzoeksrapport naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein bevat veel informatie. Zoals over de vele reeds langer aanwezige festivalterreinen in de omgeving, over het geluid van de bassen dat op vele kilometers afstand nog altijd goed te horen is, over de woonwagens op 200 meter afstand van N1 (formeel woningen, legaal, permanent, waar je als overheid een zorgplicht voor hebt), over hoe het geluid daar binnenshuis net zo hard is als buiten enhoe de bewoners gedwongen zijn te vertrekken tijdens de festivals.

Het rapport geeft ook aan dat er max 12 festivaldagen gedurende 5 tot 6 festivals gehouden kunnen worden. Maar ook dat dit technisch gezien mogelijk is op N1, zonder rekening te houden met reeds aanwezig festivallawaai van andere dichtbijgelegen terreinen. En dat er meer onderzoek nodig is om het werkelijk haalbare aantal festivaldagen te bepalen dat in de omgeving gehouden kan worden. Met die kennis zou het aantal festivals dat mogelijk is op N1 wel eens veel lager kunnen uitvallen.

Er is ons inmiddels meermalen door Amsterdam excuus aangeboden waarmee de gemeente erkent dat ze (grote) fouten heeft gemaakt. Maar het is nog steeds zo dat bewoners van Amsterdam deel hebben kunnen nemen aan het overleg voor het nieuwe geluidbeleid en dat Amsterdam als oplossing de festivals bij ons over de schutting gooit.

maart 2017

Hoe(GEEN) N1 begon

De N1 kavel aan de rand van Westpoort, is vanaf 2016 door de gemeente Amsterdam bestemd voor grootschalige techno- en dancefestivals. Dit nieuwe terrein ligt mogelijk dicht bij jouw woning met veel kans op geluidsoverlast. Amsterdam was oorspronkelijk van plan om hier 16 festivaldagen per jaar te houden. Dit zou betekenen dat er vier zomermaanden lang ieder weekend een (grootschalig) techno- of dancefestival op het terrein plaats zou vinden. Misschien wel in jouw achtertuin. Plattegrond omgeving Halfweg en festivalterrein op N1 kavel

Open de kaart in groot formaat

De N1 kavel ligt in de hoek van de Westrandweg en Dortmuiden, direct aan de rand van de gemeentegrens. Dus echt ver weg van de binnenstad. Tot zover een goed plan voor de bewoners in de binnenstad.

Dat er misschien ook mensen wonen direct (aan weerszijde) langs die gemeentegrens is aanvankelijk door Amsterdam over het hoofd gezien. En dat die mensen al genoeg dancefestivals om zich heen hebben dus ook.

Uiteindelijk heeft GEEN N1 zoveel kabaal gemaakt dat we als belanghebbenden uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Amsterdam trekt ook extra geluid aan

Het N1 terrein biedt ruimte voor grootschalige techno- en dancefestivals. Hiermee kon Amsterdam dus ook nieuwe festivals aantrekken, was de verwachting. In de praktijk bleek gelukkig snel dat dit geen optie was met de steeds grotere schaarste aan vrije ruimte in de stad en in Westpoort. Oorspronkelijk ging Amsterdam uit van meer dan 50.000 bezoekers voor N1. Het is inmiddels duidelijk dat dit aantal niet haalbaar is. Als alles meezit zal max 20.000 bezoekers bij uitzondering mogelijk zijn. Het advies gaat uit van een veilige 10.000-15.000 man.

Bewoners Halfweg en omgeving zijn de dupe

Amsterdam heeft ons gezegd dat het een eenvoudig rekensommetje is: het aantal bewoners in de omgeving van het nieuwe festivalterrein dat geluidsoverlast krijgt is kleiner is dan het aantal Amsterdammers dat nu overlast heeft. Maar er is geen Amsterdammer die zoveel zomerse weekenden een grootschalig festival voor de deur heeft! En dat is wel wat wij omwonenden krijgen als dit plan doorgaat.

Directe omwonenden in Halfweg Noord krijgen tijdens de festivals op het N1 terrein bij meewind de volle (geluids)laag. Woon je iets verder weg, bijvoorbeeld in Halfweg Zuid of Amsterdam Geuzenveld, dan kun je nog altijd overlast krijgen van de infrasone bassen.

Bewoners van Halfweg en omgeving hebben bij toeval ontdekt dat Amsterdam in onze achtertuin een festivalterrein aan het ontwikkelen was. Amsterdam is hier ernstig en verwijtbaar in gebreke gebleven en wij zullen nooit weten of het terrein ooit geschikt zou zijn bevonden door wijlen burgemeester van der Laan, als wij bewoners niet over het hoofd waren gezien.

Lees hier de standpunten van omwonenden